Đăng ký Tài khoản
1 VĐV 1 tiếng - Chỉ áp dụng cho 1 người chơi để chơi chung với những người chơi khác, chưa bao gồm các phí đèn, phí thuê vợt và thuê banh

1 VĐV 1 tiếng - Chỉ áp dụng cho 1 người chơi để chơi chung với những người chơi khác, chưa bao gồm các phí đèn, phí thuê vợt và thuê banh

100.000đ

1 VĐV 2 tiếng - Chỉ áp dụng cho 1 người chơi để chơi chung với những người chơi khác, chưa bao gồm các phí đèn, phí thuê vợt và thuê banh

1 VĐV 2 tiếng - Chỉ áp dụng cho 1 người chơi để chơi chung với những người chơi khác, chưa bao gồm các phí đèn, phí thuê vợt và thuê banh

200.000đ

Gói dành cho khách VÃNG LAI. Đặt NGUYÊN sân 1 TIẾNG

Gói dành cho khách VÃNG LAI. Đặt NGUYÊN sân 1 TIẾNG

400.000đ

Gói dành cho khách VÃNG LAI. Đặt NGUYÊN sân 2 TIẾNG

Gói dành cho khách VÃNG LAI. Đặt NGUYÊN sân 2 TIẾNG

800.000đ

Dành cho CÁ NHÂN (30 ngày).

Dành cho CÁ NHÂN (30 ngày).

1.800.000đ

Dành cho CÁ NHÂN (90 ngày)

Dành cho CÁ NHÂN (90 ngày)

5.100.000đ

Dành cho CÁ NHÂN (365 ngày)

Dành cho CÁ NHÂN (365 ngày)

14.400.000đ

Dành cho SINH VIÊN (30 ngày)

Dành cho SINH VIÊN (30 ngày)

900.000đ

Dành cho SINH VIÊN (90 ngày)

Dành cho SINH VIÊN (90 ngày)

2.600.000đ

Dành cho SINH VIÊN (365 ngày)

Dành cho SINH VIÊN (365 ngày)

7.200.000đ

Dành cho 2 NGƯỜI (30 ngày)

Dành cho 2 NGƯỜI (30 ngày)

3.400.000đ

Dành cho 2 NGƯỜI (90 ngày)

Dành cho 2 NGƯỜI (90 ngày)

9.600.000đ

Dành cho 2 NGƯỜI (365 ngày)

Dành cho 2 NGƯỜI (365 ngày)

26.400.000đ

Dành cho GIA ĐÌNH (90 ngày)

Dành cho GIA ĐÌNH (90 ngày)

14.400.000đ

Dành cho GIA ĐÌNH (30 ngày)

Dành cho GIA ĐÌNH (30 ngày)

5.200.000đ

Dành cho GIA ĐÌNH (365 ngày)

Dành cho GIA ĐÌNH (365 ngày)

39.600.000đ

Dành cho DOANH NGHIỆP

Dành cho DOANH NGHIỆP

Liên hệ

Lớp dành cho Người Lớn

Lớp dành cho Người Lớn

2.000.000đ

Lớp dành cho trẻ em

Lớp dành cho trẻ em

2.000.000đ

Lop private

Lop private

1.000.000đ